รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2014.300
Title รูปแบบการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Creator ศิริพร ฮวบคล้าย
Contributor พาณี สีตกะลิน
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2557
Keyword ผู้ป่วยเรื้อรัง ,ระบบส่งต่อผู้ป่วย ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,โรงพยาบาลแม่ข่าย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ศิริพร ฮวบคล้าย,พาณี สีตกะลิน. (2557) รูปแบบการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ศิริพร ฮวบคล้าย,พาณี สีตกะลิน. 2557. รูปแบบการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ศิริพร ฮวบคล้าย,พาณี สีตกะลิน. รูปแบบการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.