รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2014.299
Title ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Creator สะเทื้อน เกตุทอง
Contributor สราวุธ สุธรรมาสา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2557
Keyword ความรับผิดชอบต่อสังคม ,ความพึงพอใจ ,องค์กรธุรกิจ ,มาบตาพุด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สะเทื้อน เกตุทอง,สราวุธ สุธรรมาสา. (2557) ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สะเทื้อน เกตุทอง,สราวุธ สุธรรมาสา. 2557. ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สะเทื้อน เกตุทอง,สราวุธ สุธรรมาสา. ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.