รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2014.298
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัคิงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
Creator สิทธิพงษ์ สิทธิสาร
Contributor เยาวภา ติอัชสุวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2557
Keyword พนักงานบันทึกข้อมูล ,ปัจจัยส่วนบุคคล ,ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สิทธิพงษ์ สิทธิสาร,เยาวภา ติอัชสุวรรณ. (2557) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัคิงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สิทธิพงษ์ สิทธิสาร,เยาวภา ติอัชสุวรรณ. 2557. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัคิงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สิทธิพงษ์ สิทธิสาร,เยาวภา ติอัชสุวรรณ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัคิงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.