รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2014.297
Title วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
Creator นภาพร ถิ่นขาม
Contributor นิตยา เพ็ญศิรินภา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2557
Keyword ผู้ป่วย ,บุคลากร ,ลักษณะงาน ,โรงพยาบาลเอกชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

นภาพร ถิ่นขาม,นิตยา เพ็ญศิรินภา. (2557) วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
นภาพร ถิ่นขาม,นิตยา เพ็ญศิรินภา. 2557. วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
นภาพร ถิ่นขาม,นิตยา เพ็ญศิรินภา. วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.