รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2014.206
Title การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Creator ศรากร บุญปถัมภ์
Contributor สมพงษ์ แตงตาด
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2557
Keyword การศึกษาทางไกล ,การเรียนการสอนผ่านเว็บ ,คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน ,อาชีวศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ศรากร บุญปถัมภ์,สมพงษ์ แตงตาด. (2557) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ศรากร บุญปถัมภ์,สมพงษ์ แตงตาด. 2557. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ศรากร บุญปถัมภ์,สมพงษ์ แตงตาด. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. Print.