รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2013.273
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ
Creator สถาพร รัตนวารีวงษ์
Contributor นิตยา เพ็ญศิรินภา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2556
Keyword การสนับสนุนจากองค์การ ,การมีส่วนร่วม ,การพัฒนาคุณภาพ ,ปัจจัยจูงใจ ,โรงพยาบาลชุมชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สถาพร รัตนวารีวงษ์,นิตยา เพ็ญศิรินภา. (2556) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สถาพร รัตนวารีวงษ์,นิตยา เพ็ญศิรินภา. 2556. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สถาพร รัตนวารีวงษ์,นิตยา เพ็ญศิรินภา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Print.