รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2013.138
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
Creator ประพาพร แก่นจันทร์
Contributor เสน่ห์ จุย้ โต
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2556
Keyword ขยะ -- การจัดการ ,การมีส่วนร่วมของประชาชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ประพาพร แก่นจันทร์,เสน่ห์ จุย้ โต. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ประพาพร แก่นจันทร์,เสน่ห์ จุย้ โต. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ประพาพร แก่นจันทร์,เสน่ห์ จุย้ โต. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Print.