รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2009.272
Title บทบาททางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
Creator สินทบ มั่นคง
Contributor ปธาน สุวรรณมงคล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2552
Keyword กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,บทบาททางการเมือง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

สินทบ มั่นคง,ปธาน สุวรรณมงคล. (2552) บทบาททางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สินทบ มั่นคง,ปธาน สุวรรณมงคล. 2552. บทบาททางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สินทบ มั่นคง,ปธาน สุวรรณมงคล. บทบาททางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.