รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2009.271
Title ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด
Creator พัฒนศักดิ์ พ้นทุกข์
Contributor รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2552
Keyword องค์การบริหารส่วนตำบล ,ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

พัฒนศักดิ์ พ้นทุกข์,รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2552) ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
พัฒนศักดิ์ พ้นทุกข์,รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2552. ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
พัฒนศักดิ์ พ้นทุกข์,รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.