รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2009.270
Title ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท
Creator ดลฤดี รัตนปิติกรณ์
Contributor อารี ชีวเกษมสุข
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2552
Keyword พยาบาลวิชาชีพ ,การคงอยู่ในงาน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ดลฤดี รัตนปิติกรณ์,อารี ชีวเกษมสุข. (2552) ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
ดลฤดี รัตนปิติกรณ์,อารี ชีวเกษมสุข. 2552. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
ดลฤดี รัตนปิติกรณ์,อารี ชีวเกษมสุข. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.