รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2009.269
Title การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Creator ชุมพร ฉ่ำแสง
Contributor ศรีนวล สถิตวิทยานันท์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2552
Keyword ผู้บริหารหอผู้ป่วย ,ชุดฝึกอบรมทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาล ,เศรษฐกิจพอเพียง ,ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ชุมพร ฉ่ำแสง,ศรีนวล สถิตวิทยานันท์. (2552) การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ชุมพร ฉ่ำแสง,ศรีนวล สถิตวิทยานันท์. 2552. การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ชุมพร ฉ่ำแสง,ศรีนวล สถิตวิทยานันท์. การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.