รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2008.415
Title แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
Creator อมลวรรณ ศรีประเสริฐ
Contributor ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2551
Keyword สถานศึกษา ,กฎหมายการศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

อมลวรรณ ศรีประเสริฐ,ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2551) แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
อมลวรรณ ศรีประเสริฐ,ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. 2551. แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
อมลวรรณ ศรีประเสริฐ,ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.