รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.46
Title ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /
Creator พิมลรัตน์ โสธารัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword วิทยาศาสตร์ ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,นักเรียนมัธยมศึกษา
ISBN 974-545-464-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พิมลรัตน์ โสธารัตน์, (2548) ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
พิมลรัตน์ โสธารัตน์, 2548. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
พิมลรัตน์ โสธารัตน์, ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.