รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.45
Title การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย ที่กำหนดอุปสงค์สำหรับที่อยู่อาศัย ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร /
Creator ธัญญา เลิศรัตนวณิช
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
ISBN 974-545-655-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธัญญา เลิศรัตนวณิช, (2548) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย ที่กำหนดอุปสงค์สำหรับที่อยู่อาศัย ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ธัญญา เลิศรัตนวณิช, 2548. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย ที่กำหนดอุปสงค์สำหรับที่อยู่อาศัย ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ธัญญา เลิศรัตนวณิช, การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย ที่กำหนดอุปสงค์สำหรับที่อยู่อาศัย ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.