รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.44
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข /
Creator เพชรดา ห้วยเรไร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword พยาบาลห้องผ่าตัด ,สมรรถนะ ,โรงพยาบาลศูนย์
ISBN 974-545-859-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เพชรดา ห้วยเรไร, (2548) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
เพชรดา ห้วยเรไร, 2548. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
เพชรดา ห้วยเรไร, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.