รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.43
Title การควบคุมความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ที่เกิดจากการเตรียมผิวฟิล์มพลาสติก ด้วยเครื่องโคโรนา /
Creator ประสาท ปิ่นทอง
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword โอโซน ,ฟิล์มพลาสติก ,เครื่องโคโรนาทรีตเตอร์
ISBN 974-545-596-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประสาท ปิ่นทอง, (2548) การควบคุมความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ที่เกิดจากการเตรียมผิวฟิล์มพลาสติก ด้วยเครื่องโคโรนา /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ประสาท ปิ่นทอง, 2548. การควบคุมความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ที่เกิดจากการเตรียมผิวฟิล์มพลาสติก ด้วยเครื่องโคโรนา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ประสาท ปิ่นทอง, การควบคุมความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ที่เกิดจากการเตรียมผิวฟิล์มพลาสติก ด้วยเครื่องโคโรนา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.