รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.421
Title พฤติกรรมผู้นำที่เอื้อต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
Creator วิมลสิริ บุญมานะ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ผู้บริหารสถานศึกษา ,การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ,สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ISBN 974-545-196-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

วิมลสิริ บุญมานะ, (2548) พฤติกรรมผู้นำที่เอื้อต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
วิมลสิริ บุญมานะ, 2548. พฤติกรรมผู้นำที่เอื้อต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
วิมลสิริ บุญมานะ, พฤติกรรมผู้นำที่เอื้อต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.