รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.420
Title การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Creator นราวิน ไวยมาลา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,คณิตศาสตร์ ,การศึกษาขั้นประถม
ISBN 974-545-367-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นราวิน ไวยมาลา, (2548) การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นราวิน ไวยมาลา, 2548. การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นราวิน ไวยมาลา, การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.