รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.42
Title การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี /
Creator วชิรา ประเทืองทิน
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ,โรงพยาบาลเขาย้อย ,บริการทางการแพทย์
ISBN 974-545-783-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วชิรา ประเทืองทิน, (2548) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
วชิรา ประเทืองทิน, 2548. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
วชิรา ประเทืองทิน, การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.