รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.419
Title การพัฒนาแบบวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Creator อนงค์ อนุรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ,การอ่านขั้นมัธยมศึกษา ,การวัดผลทางการศึกษา
ISBN 974-545-424-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

อนงค์ อนุรัตน์, (2548) การพัฒนาแบบวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
อนงค์ อนุรัตน์, 2548. การพัฒนาแบบวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
อนงค์ อนุรัตน์, การพัฒนาแบบวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.