รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.418
Title ผลการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ ในรายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
Creator เจียมจิรา ศิริธนานุกูลวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ความคิดสร้างสรรค์ ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,การศึกษาทางอาชีพ
ISBN 974-545-322-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

เจียมจิรา ศิริธนานุกูลวงศ์, (2548) ผลการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ ในรายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
เจียมจิรา ศิริธนานุกูลวงศ์, 2548. ผลการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ ในรายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
เจียมจิรา ศิริธนานุกูลวงศ์, ผลการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ ในรายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.