รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.417
Title ผลของการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่มีต่อการลดระดับความเครียดของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Creator ธีรนุช อินทร์ทองน้อย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล ,แผลไหม้ ,ความเครียด [จิตวิทยา]
ISBN 974-545-231-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ธีรนุช อินทร์ทองน้อย, (2548) ผลของการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่มีต่อการลดระดับความเครียดของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ โรงพยาบาลรามาธิบดี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ธีรนุช อินทร์ทองน้อย, 2548. ผลของการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่มีต่อการลดระดับความเครียดของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ โรงพยาบาลรามาธิบดี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ธีรนุช อินทร์ทองน้อย, ผลของการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่มีต่อการลดระดับความเครียดของผู้ป่วยบาดแผลไหม้ โรงพยาบาลรามาธิบดี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.