รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.41
Title การพัฒนาสื่อการสอน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการชี้บ่งอันตราย โดยเทคนิคเช็คลิสต์ /
Creator นิคม เกษมปุระ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword สื่อการสอน ,เช็คลิสต์
ISBN 974-545-652-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นิคม เกษมปุระ, (2548) การพัฒนาสื่อการสอน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการชี้บ่งอันตราย โดยเทคนิคเช็คลิสต์ /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นิคม เกษมปุระ, 2548. การพัฒนาสื่อการสอน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการชี้บ่งอันตราย โดยเทคนิคเช็คลิสต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นิคม เกษมปุระ, การพัฒนาสื่อการสอน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการชี้บ่งอันตราย โดยเทคนิคเช็คลิสต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.