รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.40
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของทันตแพยท์และเภสัชกร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร /
Creator นิพนธ์ แก้วต่าย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ทันตแพทย์ ,เภสัชกร ,วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ISBN 974-545-715-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นิพนธ์ แก้วต่าย, (2548) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของทันตแพยท์และเภสัชกร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นิพนธ์ แก้วต่าย, 2548. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของทันตแพยท์และเภสัชกร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นิพนธ์ แก้วต่าย, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของทันตแพยท์และเภสัชกร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.