รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.39
Title ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ของศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุในอำเภอบางละมุง /
Creator วรินทร อินสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ,การบริหารจัดการ
ISBN 974-545-492-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วรินทร อินสวัสดิ์, (2548) ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ของศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุในอำเภอบางละมุง /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
วรินทร อินสวัสดิ์, 2548. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ของศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุในอำเภอบางละมุง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
วรินทร อินสวัสดิ์, ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ของศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุในอำเภอบางละมุง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.