รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.38
Title ปัญหาและการพัฒนาการบริหารจัดการ ของสถานีอนามัย ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท /
Creator กีรติ์พัชร เชาวลิต
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword สถานีอนามัย ,การบริหารจัดการ
ISBN 974-545-506-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กีรติ์พัชร เชาวลิต, (2548) ปัญหาและการพัฒนาการบริหารจัดการ ของสถานีอนามัย ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
กีรติ์พัชร เชาวลิต, 2548. ปัญหาและการพัฒนาการบริหารจัดการ ของสถานีอนามัย ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
กีรติ์พัชร เชาวลิต, ปัญหาและการพัฒนาการบริหารจัดการ ของสถานีอนามัย ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.