รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.37
Title ปัญหาและการพัฒนาความพร้อม ในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของกรุงเทพมหานคร /
Creator ศุภัค ศรีสนั่น
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword การบริหารจัดการ ,กรุงเทพมหานคร
ISBN 974-545-465-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศุภัค ศรีสนั่น, (2548) ปัญหาและการพัฒนาความพร้อม ในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของกรุงเทพมหานคร /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ศุภัค ศรีสนั่น, 2548. ปัญหาและการพัฒนาความพร้อม ในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ศุภัค ศรีสนั่น, ปัญหาและการพัฒนาความพร้อม ในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.