รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.36
Title การพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว /
Creator พงศ์ศิริ แก้วหอม
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword การบริหารจัดการ ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ISBN 974-545-476-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พงศ์ศิริ แก้วหอม, (2548) การพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
พงศ์ศิริ แก้วหอม, 2548. การพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
พงศ์ศิริ แก้วหอม, การพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.