รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.35
Title ความผูกพันในงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /
Creator บุญโญภาส สุวรรณวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ,ความผูกพันต่อองค์การ
ISBN 974-545-250-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

บุญโญภาส สุวรรณวัฒน์, (2548) ความผูกพันในงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
บุญโญภาส สุวรรณวัฒน์, 2548. ความผูกพันในงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
บุญโญภาส สุวรรณวัฒน์, ความผูกพันในงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.