รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.34
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /
Creator ศรีอำพร เสรีวัฒนา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ,ประสิทธิผลองค์การ
ISBN 974-545-228-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศรีอำพร เสรีวัฒนา, (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ศรีอำพร เสรีวัฒนา, 2548. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ศรีอำพร เสรีวัฒนา, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.