รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.33
Title ปัจจัยบางประการ ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตยาสูบของเกษตรกร ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Creator วิเชียร โนนคำ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ยาสูบ ,เกษตรกร
ISBN 974-545-039-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิเชียร โนนคำ, (2548) ปัจจัยบางประการ ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตยาสูบของเกษตรกร ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
วิเชียร โนนคำ, 2548. ปัจจัยบางประการ ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตยาสูบของเกษตรกร ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
วิเชียร โนนคำ, ปัจจัยบางประการ ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตยาสูบของเกษตรกร ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.