รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.32
Title ความสามารถด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดปทุมธานี /
Creator ปรีชาพล ปึ้งผลพลู
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword หัวหน้าสถานีอนามัย ,สถานีอนามัย
ISBN 974-545-541-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรีชาพล ปึ้งผลพลู, (2548) ความสามารถด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดปทุมธานี /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ปรีชาพล ปึ้งผลพลู, 2548. ความสามารถด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดปทุมธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ปรีชาพล ปึ้งผลพลู, ความสามารถด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดปทุมธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.