รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.31
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี /
Creator สมลักษณ์ สววิบูลย์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
ISBN 974-545-831-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมลักษณ์ สววิบูลย์, (2548) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สมลักษณ์ สววิบูลย์, 2548. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สมลักษณ์ สววิบูลย์, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.