รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.30
Title ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับกล้วยไม้ ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ในจังหวัดสมุทรสาคร /
Creator เยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ,กล้วยไม้ ,มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ISBN 974-545-665-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์, (2548) ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับกล้วยไม้ ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ในจังหวัดสมุทรสาคร /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
เยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์, 2548. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับกล้วยไม้ ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ในจังหวัดสมุทรสาคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
เยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์, ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับกล้วยไม้ ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ในจังหวัดสมุทรสาคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.