รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.29
Title ปัจจัยที่เกี่ยวกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรในตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย /
Creator ทองพูน เฉิดสมบูรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ข้าวอินทรีย์ ,การยอมรับ ,เกษตรกร
ISBN 974-259-885-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทองพูน เฉิดสมบูรณ์, (2548) ปัจจัยที่เกี่ยวกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรในตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ทองพูน เฉิดสมบูรณ์, 2548. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรในตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ทองพูน เฉิดสมบูรณ์, ปัจจัยที่เกี่ยวกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรในตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.