รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.28
Title การใช้วัสดุเหลือทิ้ง จากโรงงานหนังเทียม เพื่อทำอิฐหนังเทียม /
Creator ขวัญเรือน ทองไพรวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน ,การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ ,อิฐหนังเทียม
ISBN 974-545-654-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ขวัญเรือน ทองไพรวรรณ, (2548) การใช้วัสดุเหลือทิ้ง จากโรงงานหนังเทียม เพื่อทำอิฐหนังเทียม /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ขวัญเรือน ทองไพรวรรณ, 2548. การใช้วัสดุเหลือทิ้ง จากโรงงานหนังเทียม เพื่อทำอิฐหนังเทียม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ขวัญเรือน ทองไพรวรรณ, การใช้วัสดุเหลือทิ้ง จากโรงงานหนังเทียม เพื่อทำอิฐหนังเทียม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.