รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.27
Title การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาล ในจังหวัดภูเก็ต /
Creator วรพจน์ ทรัพย์สุนทรกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ,พนักงานเทศบาล
ISBN 974-545-823-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วรพจน์ ทรัพย์สุนทรกุล, (2548) การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาล ในจังหวัดภูเก็ต /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
วรพจน์ ทรัพย์สุนทรกุล, 2548. การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาล ในจังหวัดภูเก็ต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
วรพจน์ ทรัพย์สุนทรกุล, การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาล ในจังหวัดภูเก็ต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.