รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.26
Title คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก /
Creator สุพัชรี บุญปลอด
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ,คุณลักษณะ ,สถาบันพระบรมราชชนก
ISBN 974-545-786-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุพัชรี บุญปลอด, (2548) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สุพัชรี บุญปลอด, 2548. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สุพัชรี บุญปลอด, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.