รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.25
Title ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /
Creator ชยวัฒน์ สุขสำราญ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword ผู้บริโภค ,พฤติกรรมการซื้อ ,ร้านค้าสะดวกซื้อ ,ส่วนประสมทางการตลาด
ISBN 974-545-524-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชยวัฒน์ สุขสำราญ, (2548) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ชยวัฒน์ สุขสำราญ, 2548. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ชยวัฒน์ สุขสำราญ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.