รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.24
Title การพัฒนาการบริหารจัดการ ของฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด [มหาชน] /
Creator บุญส่ง สมประสงค์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword การบริหารจัดการ ,บริษัทการบินไทย. ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ISBN 974-545-483-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

บุญส่ง สมประสงค์, (2548) การพัฒนาการบริหารจัดการ ของฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด [มหาชน] /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
บุญส่ง สมประสงค์, 2548. การพัฒนาการบริหารจัดการ ของฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด [มหาชน] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
บุญส่ง สมประสงค์, การพัฒนาการบริหารจัดการ ของฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด [มหาชน] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.