รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.23
Title พฤติกรรมการลงทุนในเงินฝากประเภทสลาก ของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี /
Creator จิรภัสสร มิ่งขวัญ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword กรุงเทพฯ ,นนทบุรี ,การลงทุน ,เงินฝากธนาคาร
ISBN 974-545-475-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จิรภัสสร มิ่งขวัญ, (2548) พฤติกรรมการลงทุนในเงินฝากประเภทสลาก ของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
จิรภัสสร มิ่งขวัญ, 2548. พฤติกรรมการลงทุนในเงินฝากประเภทสลาก ของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
จิรภัสสร มิ่งขวัญ, พฤติกรรมการลงทุนในเงินฝากประเภทสลาก ของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.