รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2005.22
Title กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน /
Creator ทิพวรรณ จำปาแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2548
Keyword นักเรียนมัธยมศึกษา ,การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ,คณิตศาสตร์
ISBN 974-545-885-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทิพวรรณ จำปาแก้ว, (2548) กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ทิพวรรณ จำปาแก้ว, 2548. กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ทิพวรรณ จำปาแก้ว, กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Print.