รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.9
Title การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออกของเกษตรกร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา /
Creator กมล เกษมศุข
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword มะม่วงน้ำดอกไม้ ,การส่งออก ,เกษตรกร
ISBN 974-545-076-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กมล เกษมศุข, (2547) การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออกของเกษตรกร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
กมล เกษมศุข, 2547. การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออกของเกษตรกร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
กมล เกษมศุข, การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออกของเกษตรกร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.