รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.8
Title ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ของเกษตรกร ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส /
Creator โสภาวดี ศิริไพศาลกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword แพะเนื้อ ,เกษตรกร
ISBN 974-259-949-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

โสภาวดี ศิริไพศาลกุล, (2547) ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ของเกษตรกร ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
โสภาวดี ศิริไพศาลกุล, 2547. ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ของเกษตรกร ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
โสภาวดี ศิริไพศาลกุล, ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ของเกษตรกร ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.