รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.7
Title ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำไร่นาสวนผสม ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Creator ศักดา สุขาภิรมย์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword ไร่นาสวนผสม ,เกษตรกร
ISBN 974-259-802-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศักดา สุขาภิรมย์, (2547) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำไร่นาสวนผสม ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ศักดา สุขาภิรมย์, 2547. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำไร่นาสวนผสม ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ศักดา สุขาภิรมย์, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำไร่นาสวนผสม ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.