รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.6
Title แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเกษตร จังหวัดนครนายก /
Creator ปรีชา เจียรนัย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
ISBN 974-545-166-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรีชา เจียรนัย, (2547) แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเกษตร จังหวัดนครนายก /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ปรีชา เจียรนัย, 2547. แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเกษตร จังหวัดนครนายก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ปรีชา เจียรนัย, แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเกษตร จังหวัดนครนายก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.