รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.274
Title การใช้นิทานประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ของเด็กอนุบาล 1 โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่
Creator เกตุทิพย์ โยธา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword ความคิดและการคิด ,เด็กวัยก่อนเข้าเรียน ,นิทาน
ISBN 974-259-603-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

เกตุทิพย์ โยธา, (2547) การใช้นิทานประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ของเด็กอนุบาล 1 โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
เกตุทิพย์ โยธา, 2547. การใช้นิทานประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ของเด็กอนุบาล 1 โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
เกตุทิพย์ โยธา, การใช้นิทานประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ของเด็กอนุบาล 1 โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.