รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.206
Title การผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากโคลนปูนที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
Creator ศรีสุนีย์ ชีวเมธี
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน ,ฝ้าเพดาน
ISBN 974-259-875-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ศรีสุนีย์ ชีวเมธี, (2547) การผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากโคลนปูนที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ศรีสุนีย์ ชีวเมธี, 2547. การผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากโคลนปูนที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ศรีสุนีย์ ชีวเมธี, การผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากโคลนปูนที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.