รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.205
Title การศึกษาและสำรวจหลักเกณฑ์ของการเก็บรักษาวัตถุอันตราย กลุ่มไอโซไซยาเนต ในโรงงานอุตสาหกรรม
Creator ธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword วัตถุอันตราย ,ไอโซไซยาเนท ,ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ISBN 974-545-004-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ, (2547) การศึกษาและสำรวจหลักเกณฑ์ของการเก็บรักษาวัตถุอันตราย กลุ่มไอโซไซยาเนต ในโรงงานอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ, 2547. การศึกษาและสำรวจหลักเกณฑ์ของการเก็บรักษาวัตถุอันตราย กลุ่มไอโซไซยาเนต ในโรงงานอุตสาหกรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ, การศึกษาและสำรวจหลักเกณฑ์ของการเก็บรักษาวัตถุอันตราย กลุ่มไอโซไซยาเนต ในโรงงานอุตสาหกรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.