รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.204
Title แนวทางการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
Creator นิพนธ์ พูลธนะ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword โรงงานปูนซีเมนต์ ,ของเสียจากโรงงาน
ISBN 974-259-999-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นิพนธ์ พูลธนะ, (2547) แนวทางการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นิพนธ์ พูลธนะ, 2547. แนวทางการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นิพนธ์ พูลธนะ, แนวทางการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.